2020-07-02

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA
Dział Pomocy Środowiskowej

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą
przy ul. Staszica 1D, 67-100 Nowa Sól (tel. 685066300, fax. 685066349, e-mail: sekretariat@mopsnowasol.pl),
zwany dalej Administratorem.

2) Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej jest Pani Magdalena Ziemianek,
z którą można skontaktować się pod numerem tel. 685066328 lub adresem e-mail: m.ziemianek@mopsnowasol.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c),d),e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji świadczeń lub udzielenia pomocy m.in. w zakresie przyznawania i wypłacania zasiłków stałych, okresowych, celowych i innych; udzielania pomocy w formie posiłków, schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym; świadczenia pracy socjalnej; interwencji kryzysowej; świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania; kierowania do domu pomocy społecznej i ponoszenia odpłatności za mieszkańca gminy w tym domu; sprawiania pogrzebu; podejmowania działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; przeciwdziałania alkoholizmowi; pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; dożywiania dzieci; wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej; monitorowania osób starszych;bądź innych form wsparcia przewidzianych w krajowych przepisach prawa, w szczególności w:  ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; ustawie z  dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego; ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych; ustawie z  dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; ustawie z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych oraz  uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Administrator na podstawie art. 222 Kodeksu pracy prowadzi szczególny nadzór nad obiektem położonym
przy ul. Staszica 1D w Nowej Soli oraz terenem wokół obiektu w formie monitoringu wizyjnego.
Monitoring wizyjny polega  na rejestracji i  zapisaniu  na nośniku fizycznym obrazu (wizji)
z kamer systemu monitoringu, w kolorze i rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób. Rejestracja obrazu odbywa się w trybie całodobowym. Dźwięk (fonia) nie podlega rejestracji. Monitoring wizyjny stosowany
jest w celu ochrony osób i mienia, wykrywania, zapobiegania i ścigania czynów przestępczych oraz zachowania
w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.

4) Pani/Pana dane mogą być również przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, osoby, której dane dotyczą, w zakresie i celu określonym w treści zgody.  

W przypadkach, w których przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) wyżej wspomnianego Rozporządzenia, tj. Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5) W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie umów powierzenia, tj. w szczególności dostawcą usług IT, bądź innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu,
tj. w szczególności podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub płatniczą (bankom).

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7) Uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres 14 dni od dnia nagrania. W sytuacji, w której nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, termin 14 dni ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie 14 dniu lub po zakończeniu postępowania o którym mowa powyżej, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu ulegają zniszczeniu, poprzez skasowanie lub nadpisanie, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

W pozostałym przypadku Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przetwarzane przez czas niezbędny
do realizacji celu określonego w pkt 3 niniejszej klauzuli, a po tym czasie będą przechowywane przez okres wskazany
w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt stanowiącym Załącznik Nr 1 do Instrukcji Kancelaryjnej wprowadzonej Zarządzeniem Nr 7/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli z dnia 28.12.2011 r.
na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,  tj. od 5 lat do 50 lat, 
w zależności od kategorii archiwalnej danej sprawy. Z zastrzeżeniem, że okres przechowywania liczy się w pełnych latach kalendarzowych, poczynając od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy,
lub po utracie przez dokumentację praktycznego znaczenia dla potrzeb: Administratora, celów kontrolnych,
ochrony przed roszczeniami. Po upływie okresu przechowywania zebrane dane osobowe zostaną zniszczone.

8) W konsekwencji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

a)       żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.,

b)      żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.,

c)       żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.,

d)      żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  na zasadach określonych w art. 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.,

e)       przenoszenia Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.,

f)       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na zasadzie określonej w art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

9) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.  Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu określonego w pkt 3 niniejszej klauzuli i jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją nie podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia złożonego przez Panią/Pana wniosku o przyznanie prawa do świadczeń z pomocy społecznej bądź innych form wsparcia realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli.

W innym przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą,
to podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi (w zakresie i celu określonym w treści zgody) ma charakter dobrowolny.

11) Na podstawie uzyskanych danych nie będzie Pani/Pan  podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec Pani/Pana  skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą
przy ul. Staszica 1D, 67-100 Nowa Sól (tel. 685066300, fax. 685066349, e-mail: sekretariat@mopsnowasol.pl), zwany dalej Administratorem.

2) Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej jest Pani Magdalena Ziemianek,
z którą można skontaktować się pod numerem tel. 685066328 lub adresem e-mail: m.ziemianek@mopsnowasol.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.,  w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, tj. wszczynaniu i prowadzeniu postepowań administracyjnych w przedmiocie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych: zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, rozpoczęcia roku szkolnego),  jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia
się dziecka, świadczeń opiekuńczych ( zasiłek pielęgnacyjny , świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy),  zasiłku dla opiekuna, świadczenia rodzicielskiego; świadczeń wychowawczych („Rodzina 500+”); świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych; świadczenia „Dobry Start”;  świadczenia „Za Życiem” - jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - i ich wypłat, 
w szczególności wynikających z następujących ustaw:
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”; z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej oraz rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start".

Administrator na podstawie art. 222 Kodeksu pracy prowadzi szczególny nadzór nad obiektem położonym
przy ul. Staszica 1D w Nowej Soli oraz terenem wokół obiektu w formie monitoringu wizyjnego.
Monitoring wizyjny polega  na rejestracji i  zapisaniu  na nośniku fizycznym obrazu (wizji)
z kamer systemu monitoringu, w kolorze i rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób. Rejestracja obrazu odbywa się w trybie całodobowym. Dźwięk (fonia) nie podlega rejestracji. Monitoring wizyjny stosowany
jest w celu ochrony osób i mienia, wykrywania, zapobiegania i ścigania czynów przestępczych oraz zachowania
w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.

4) Pani/Pana dane mogą być również przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, osoby, której dane dotyczą, w zakresie i celu określonym w treści zgody.  

W przypadkach, w których przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) wyżej wspomnianego Rozporządzenia, tj. Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5) W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie umów powierzenia, tj. w szczególności dostawcą usług IT, bądź innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, 
tj. w szczególności podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub płatniczą (bankom).

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7) Uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres 14 dni od dnia nagrania. W sytuacji, w której nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, termin 14 dni ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie 14 dniu lub po zakończeniu postępowania o którym mowa powyżej, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu ulegają zniszczeniu, poprzez skasowanie lub nadpisanie, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

W pozostałym przypadku Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przetwarzane przez czas niezbędny
do realizacji celu określonego w pkt 3 niniejszej klauzuli, a po tym czasie będą przechowywane przez okres wskazany
w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt stanowiącym Załącznik Nr 1 do Instrukcji Kancelaryjnej wprowadzonej Zarządzeniem Nr 7/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli z dnia 28.12.2011 r.
na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,  tj. od 5 lat do 50 lat, 
w zależności od kategorii archiwalnej danej sprawy. Z zastrzeżeniem, że okres przechowywania liczy się w pełnych latach kalendarzowych, poczynając od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy,
lub po utracie przez dokumentację praktycznego znaczenia dla potrzeb: Administratora, celów kontrolnych, ochrony przed roszczeniami. Po upływie okresu przechowywania zebrane dane osobowe zostaną zniszczone.

8) W konsekwencji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

a)       żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.,

b)      żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.,

c)       żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.,

d)      żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  na zasadach określonych w art. 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.,

e)       przenoszenia Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.,

f)       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na zasadzie określonej w art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

9) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.  Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu określonego w pkt 3 niniejszej klauzuli i jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją nie podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia złożonego wniosku.

W innym przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą,
to podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi (w zakresie i celu określonym w treści zgody) ma charakter dobrowolny.

11) Na podstawie uzyskanych danych nie będzie Pani/Pan  podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec Pani/Pana  skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla osób składających wniosek o wydanie zaświadczenia o korzystaniu bądź nie korzystaniu ze świadczeń oraz innych form pomocy realizowanych przez MOPS w Nowej Soli

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą
przy ul. Staszica 1D, 67-100 Nowa Sól (tel. 685066300, fax. 685066349, e-mail: sekretariat@mopsnowasol.pl), zwany dalej Administratorem.

2) Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej jest Pani Magdalena Ziemianek,
z którą można skontaktować się pod numerem tel. 685066328 lub adresem e-mail: m.ziemianek@mopsnowasol.pl.

3) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wystawienia zaświadczenia o korzystaniu bądź nie korzystaniu
ze świadczeń oraz innych form pomocy realizowanych przez MOPS w Nowej Soli, w oparciu o przepis
art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.,
w związku z art. 217 Kodeksu postepowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.

Administrator na podstawie art. 222 Kodeksu pracy prowadzi szczególny nadzór nad obiektem położonym
przy ul. Staszica 1D w Nowej Soli oraz terenem wokół obiektu w formie monitoringu wizyjnego.
Monitoring wizyjny polega  na rejestracji i  zapisaniu  na nośniku fizycznym obrazu (wizji)
z kamer systemu monitoringu, w kolorze i rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób. Rejestracja obrazu odbywa się w trybie całodobowym. Dźwięk (fonia) nie podlega rejestracji. Monitoring wizyjny stosowany
jest w celu ochrony osób i mienia, wykrywania, zapobiegania i ścigania czynów przestępczych oraz zachowania
w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.

4) Pani/Pana dane mogą być również przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody
na przetwarzanie danych osobowych, osoby, której dane dotyczą, w zakresie i celu określonym w treści zgody.  

W przypadkach, w których przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
wyżej wspomnianego Rozporządzenia, tj. Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5) W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie umów powierzenia, tj. w szczególności dostawcą usług IT, bądź innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu
np. podmiotom prowadzącym działalność pocztową.

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7) Uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres 14 dni od dnia nagrania. W sytuacji, w której nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, termin 14 dni ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie 14 dniu lub po zakończeniu postępowania o którym mowa powyżej, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu ulegają zniszczeniu, poprzez skasowanie lub nadpisanie, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

W pozostałym przypadku Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3 niniejszej klauzuli, a po tym czasie będą przechowywane przez okres wskazany
w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt stanowiącym Załącznik Nr 1 do Instrukcji Kancelaryjnej wprowadzonej Zarządzeniem Nr 7/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli z dnia 28.12.2011 r.
na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,  tj. 5 lat.
Z zastrzeżeniem, że okres przechowywania liczy się w pełnych latach kalendarzowych, poczynając od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy, lub po utracie przez dokumentację praktycznego znaczenia dla potrzeb: Administratora, celów kontrolnych, ochrony przed roszczeniami. Po upływie okresu przechowywania zebrane dane osobowe zostaną zniszczone.

8) W konsekwencji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

a)       żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.,

b)      żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.,

c)       żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.,

d)      żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  na zasadach określonych w art. 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.,

e)       przenoszenia Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.,

f)       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na zasadzie określonej w art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

9) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.  Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu określonego w pkt 3 niniejszej klauzuli i jest wymogiem ustawowym. Nie podanie danych osobowych w zakresie umożliwiającym Administratorowi jako organowi wydanie zaświadczenia będzie skutkować odmową wydania zaświadczenia.

W innym przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą,
to podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi (w zakresie i celu określonym w treści zgody)
ma charakter dobrowolny.

11) Na podstawie uzyskanych danych nie będzie Pani/Pan podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec Pani/Pana  skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
z siedzibą przy ul. Staszica 1D, 67-100 Nowa Sól (tel. tel. 685066300, fax. 685066349,
e-mail: sekretariat@mopsnowasol.pl), zwany dalej Administratorem.

 2) Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej jest Pani Magdalena Ziemianek, z którą można skontaktować się pod numerem tel. 685066328 lub adresem e-mail: m.ziemianek@mopsnowasol.pl.

 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.  w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego i jego wypłaty, w związku z  ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Administrator na podstawie art. 222 Kodeksu pracy prowadzi szczególny nadzór nad obiektem położonym
przy ul. Staszica 1D w Nowej Soli oraz terenem wokół obiektu w formie monitoringu wizyjnego.
Monitoring wizyjny polega  na rejestracji i  zapisaniu  na nośniku fizycznym obrazu (wizji)
z kamer systemu monitoringu, w kolorze i rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób. Rejestracja obrazu odbywa się w trybie całodobowym. Dźwięk (fonia) nie podlega rejestracji. Monitoring wizyjny stosowany
jest w celu ochrony osób i mienia, wykrywania, zapobiegania i ścigania czynów przestępczych oraz zachowania
w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.

 4) Pani/Pana dane mogą być również przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, osoby, której dane dotyczą, w zakresie i celu określonym w treści zgody.  

W przypadkach, w których przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) wyżej wspomnianego Rozporządzenia, tj. Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 5) W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3, Pani/Panadane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie umów powierzenia,
tj. w szczególności dostawcą usług IT, bądź innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, tj. w szczególności podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub płatniczą (bankom).

6) Pani/Panadane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7) Uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres 14 dni od dnia nagrania. W sytuacji, w której nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, termin 14 dni ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie 14 dniu lub po zakończeniu postępowania o którym mowa powyżej, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu ulegają zniszczeniu, poprzez skasowanie lub nadpisanie, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

W pozostałym przypadku Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przetwarzane przez czas niezbędny
do realizacji celu określonego w pkt 3  niniejszej klauzuli, a po tym czasie będą przechowywane przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt stanowiącym Załącznik Nr 1 do Instrukcji Kancelaryjnej wprowadzonej Zarządzeniem Nr 7/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli z dnia 28.12.2011 r. na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, tj.  5 lat. Z zastrzeżeniem, że okres przechowywania liczy się w pełnych latach kalendarzowych, poczynając od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy, lub po utracie przez dokumentację praktycznego znaczenia dla potrzeb: Administratora, celów kontrolnych, ochrony przed roszczeniami. Po upływie okresu przechowywania zebrane dane osobowe zostaną zniszczone.

8) W konsekwencji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu
prawo do:

a)   żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.,

 

b)    żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.,

 

c)    żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.,

 

d)    żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  na zasadach określonych w art. 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.,

 

e)    przenoszenia Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.,

 

f)     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na zasadzie określonej w art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

 

9) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.  Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu określonego w pkt 3 niniejszej klauzuli i jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją nie podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia złożonego wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

W innym przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, to podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi (w zakresie i celu określonym w treści zgody) ma charakter dobrowolny.

11) Na podstawie uzyskanych danych nie będzie Pani/Pan  podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec Pani/Pana  skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla osób ubiegających się o przyznanie dodatku energetycznego

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą
przy ul. Staszica 1D, 67-100 Nowa Sól (tel. 685066300, fax. 685066349, e-mail: sekretariat@mopsnowasol.pl), zwany dalej Administratorem.

2) Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej jest Pani Magdalena Ziemianek, z którą można skontaktować się pod numerem tel. 685066328 lub adresem e-mail: m.ziemianek@mopsnowasol.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.  w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia prawa do dodatku energetycznego i jego wypłaty, w związku ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

Administrator na podstawie art. 222 Kodeksu pracy prowadzi szczególny nadzór nad obiektem położonym
przy ul. Staszica 1D w Nowej Soli oraz terenem wokół obiektu w formie monitoringu wizyjnego.
Monitoring wizyjny polega  na rejestracji i  zapisaniu  na nośniku fizycznym obrazu (wizji)
z kamer systemu monitoringu, w kolorze i rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób. Rejestracja obrazu odbywa się w trybie całodobowym. Dźwięk (fonia) nie podlega rejestracji. Monitoring wizyjny stosowany
jest w celu ochrony osób i mienia, wykrywania, zapobiegania i ścigania czynów przestępczych oraz zachowania
w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.

4) Pani/Pana dane mogą być również przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, osoby, której dane dotyczą, w zakresie i celu określonym w treści zgody.  

W przypadkach, w których przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) wyżej wspomnianego Rozporządzenia, tj. Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgodyw dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5) W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie umów powierzenia, tj. w szczególności dostawcą usług IT, bądź innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, 
tj. w szczególności podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub płatniczą (bankom).

6) Pani/Panadane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7) Uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres 14 dni od dnia nagrania. W sytuacji, w której nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, termin 14 dni ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie 14 dniu lub po zakończeniu postępowania o którym mowa powyżej, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu ulegają zniszczeniu, poprzez skasowanie lub nadpisanie, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

W pozostałym przypadku Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przetwarzane przez czas niezbędny
do realizacji celu określonego w pkt 3 niniejszej klauzuli, a po tym czasie będą przechowywane przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt stanowiącym Załącznik Nr 1 do Instrukcji Kancelaryjnej wprowadzonej Zarządzeniem Nr 7/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli z dnia 28.12.2011 r. na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, tj.  5 lat. Z zastrzeżeniem, że okres przechowywania liczy się w pełnych latach kalendarzowych, poczynając od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy, lub po utracie przez dokumentację praktycznego znaczenia dla potrzeb: Administratora, celów kontrolnych, ochrony przed roszczeniami. Po upływie okresu przechowywania zebrane dane osobowe zostaną zniszczone.

8) W konsekwencji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu
prawo do:

a)   żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych
w art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.,

 

b)    żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych
w art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.,

 

c)    żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.,

 

d)    żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r.,

 

e)    przenoszenia Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.,

 

f)     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na zasadzie określonej w art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

 

9) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.  Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu określonego w pkt 3 niniejszej klauzuli i jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją nie podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia złożonego wniosku o przyznanie dodatku energetycznego.

W innym przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą,
to podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi (w zakresie i celu określonym w treści zgody) ma charakter dobrowolny.

11) Na podstawie uzyskanych danych nie będzie Pani/Pan  podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec Pani/Pana  skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą
przy ul. Staszica 1D, 67-100 Nowa Sól (tel. 685066300, fax. 685066349, e-mail: sekretariat@mopsnowasol.pl), zwany dalej Administratorem.

 

2) Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej jest Pani Magdalena Ziemianek,
z którą można skontaktować się pod numerem tel. 685066328 lub adresem e-mail: m.ziemianek@mopsnowasol.pl.


3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tj. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym powierzonego administratorowi, w zakresie doboru osób i weryfikacji kwalifikowalności osób do pomocy żywnościowej w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), realizowanego w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Administrator na podstawie art. 222 Kodeksu pracy prowadzi szczególny nadzór nad obiektem położonym
przy ul. Staszica 1D w Nowej Soli oraz terenem wokół obiektu w formie monitoringu wizyjnego.
Monitoring wizyjny polega  na rejestracji i  zapisaniu  na nośniku fizycznym obrazu (wizji)
z kamer systemu monitoringu, w kolorze i rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób. Rejestracja obrazu odbywa się w trybie całodobowym. Dźwięk (fonia) nie podlega rejestracji. Monitoring wizyjny stosowany
jest w celu ochrony osób i mienia, wykrywania, zapobiegania i ścigania czynów przestępczych oraz zachowania
w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.

4) W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3, Pani/Panadane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie umów powierzenia, tj. w szczególności dostawcą usług IT, bądź podmiotom uczestniczącym w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

5) Pani/Panadane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7) Uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres 14 dni od dnia nagrania. W sytuacji, w której nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, termin 14 dni ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie 14 dniu lub po zakończeniu postępowania o którym mowa powyżej, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu ulegają zniszczeniu, poprzez skasowanie lub nadpisanie, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

W pozostałym przypadku  Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przetwarzane przez czas niezbędny
do realizacji celu określonego w pkt 3 niniejszej klauzuli, a po tym czasie będą przechowywane przez okres wskazany
w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt stanowiącym Załącznik Nr 1 do Instrukcji Kancelaryjnej wprowadzonej Zarządzeniem Nr 7/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli z dnia 28.12.2011 r. na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, tj. od 10 do 12 lat.
Z zastrzeżeniem, że okres przechowywania liczy się w pełnych latach kalendarzowych, od roku następującego po zakończeniu programu, chyba że umowa stanowi inaczej, lub po utracie przez dokumentację praktycznego znaczenia dla potrzeb: Administratora, celów kontrolnych, ochrony przed roszczeniami. Po upływie okresu przechowywania zebrane dane osobowe zostaną zniszczone.

 

 

 

8) W konsekwencji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

a)       żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych
w art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.,

 

b)      żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych
w art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.,
 

c)       żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.,

 

d)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na zasadzie określonej
w art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

9) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.  Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym powierzonego administratorowi. Konsekwencją nie podania przez Panią/Pana danych osobowych będzieodmowa wydania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ.

 

11) Na podstawie uzyskanych danych nie będzie Pani/Pan  podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec Pani/Pana  skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy w formie dopłat do zwiększonych kosztów grzewczych lokalu mieszkalnego związanych z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden
z systemów ekologicznych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą
przy ul. Staszica 1D, 67-100 Nowa Sól (tel. 685066300, fax. 685066349, e-mail: sekretariat@mopsnowasol.pl), zwany dalej Administratorem.

2) Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej jest Pani Magdalena Ziemianek, z którą można skontaktować się pod numerem tel. 685066328 lub adresem e-mail: m.ziemianek@mopsnowasol.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.  w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie przyznania pomocy w formie dopłat do zwiększonych kosztów grzewczych lokalu mieszkalnego związanych z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów  ekologicznych, w związku z Uchwałą nr XV/122/19 Rady Miejskiej  w Nowej Soli, zgodnie z  art. 8 ust. 2, art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 107 ust. 5b pkt 4-20, art. 110 ust. 10  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Administrator na podstawie art. 222 Kodeksu pracy prowadzi szczególny nadzór nad obiektem położonym
przy ul. Staszica 1D w Nowej Soli oraz terenem wokół obiektu w formie monitoringu wizyjnego.
Monitoring wizyjny polega  na rejestracji i  zapisaniu  na nośniku fizycznym obrazu (wizji)
z kamer systemu monitoringu, w kolorze i rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób. Rejestracja obrazu odbywa się w trybie całodobowym. Dźwięk (fonia) nie podlega rejestracji. Monitoring wizyjny stosowany
jest w celu ochrony osób i mienia, wykrywania, zapobiegania i ścigania czynów przestępczych oraz zachowania
w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.

 

4) Pani/Pana dane mogą być również przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, osoby, której dane dotyczą, w zakresie i celu określonym w treści zgody.  

W przypadkach, w których przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) wyżej wspomnianego Rozporządzenia, tj. Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgodyw dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

5) W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3, Pani/Panadane osobowe mogą być udostępnianewyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie umów powierzenia, tj. w szczególności dostawcą usług IT, bądź innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu,  tj. w szczególności podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub płatniczą (bankom).

 

6) Pani/Panadane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7) Uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres 14 dni od dnia nagrania. W sytuacji, w której nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, termin 14 dni ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie 14 dniu lub po zakończeniu postępowania o którym mowa powyżej, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu ulegają zniszczeniu, poprzez skasowanie lub nadpisanie, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

W pozostałym przypadku Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przetwarzane przez czas niezbędny
do realizacji celu określonego w pkt 3 niniejszej klauzuli, a po tym czasie będą przechowywane przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt stanowiącym Załącznik Nr 1 do Instrukcji Kancelaryjnej wprowadzonej Zarządzeniem Nr 7/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli z dnia 28.12.2011 r. na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, tj.  5 lat. Z zastrzeżeniem, że okres przechowywania liczy się w pełnych latach kalendarzowych, poczynając od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy, lub po utracie przez dokumentację praktycznego znaczenia dla potrzeb: Administratora, celów kontrolnych, ochrony przed roszczeniami. Po upływie okresu przechowywania zebrane dane osobowe zostaną zniszczone.

8) W konsekwencji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu
prawo do:

a)       żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.,

 

b)      żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r.,
 

c)       żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.,
 

d)      żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.,

 

e)       przenoszenia Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.,
 

f)       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na zasadzie określonej w art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

9) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.  Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu określonego w pkt 3 niniejszej klauzuli. Konsekwencją nie podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia złożonego wniosku o przyznanie pomocy w formie dopłat do zwiększonych kosztów grzewczych lokalu mieszkalnego związanych z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów  ekologicznych, w związku z Uchwałą nr XV/122/19 Rady Miejskiej  w Nowej Soli.

W innym przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, to podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi (w zakresie i celu określonym w treści zgody) ma charakter dobrowolny.

11) Na podstawie uzyskanych danych nie będzie Pani/Pan  podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec Pani/Pana  skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się