2017-07-05

Dodatki mieszkaniowe

Obsługa interesantów w sprawie dodatków mieszkaniowych i energetycznych odbywa się w pokoju nr 33, w poniedziałek w godz 8:00 do 15:30 a od wtorku do piątku w godzinach od 08:00 do 13:00.

tel.
68 506 63 11

 

=======================================================================

 

1)      AKTY PRAWNE

  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych.

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.

 

2)      UPRAWNIENI

Dodatek mieszkaniowy przysługuję:

  • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
  • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
  • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im  lokal zamienny albo socjalny.

 

Przyznanie dodatku uzależnione jest od spełnienia równocześnie dwóch poniżej opisanych warunków:

1) posiadania odpowiedniego dochodu .

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Art. 6 ust. 8 zastrzega możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy jeżeli dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym jest wyższy od wymienionych powyżej, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości wyliczonego dodatku. W takim przypadku należny dodatek mieszkaniowy obniża się o kwotę nadwyżki.  

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Do dochodu zalicza się w szczególności dochody z tytułu pracy, działalności gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło, zasiłek dla bezrobotnych, staż, zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki wychowawcze, świadczenia rodzicielskie, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia otrzymywane z powodu odbywania przez członka gospodarstwa domowego służby wojskowej, świadczenia za rozłąkę, zasiłki stałe z pomocy społecznej, świadczenia wypłacone załogom pływającym, dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, alimenty, stypendia (studenci), dochód z praktyk (uczniowie), emerytury i renty (w tym także zagraniczne), dywidendy i inne periodyczne uzyskane dochody zwłaszcza z najmu, dzierżawy, prac autorskich lub wykonywania wolnych zawodów. Do dochodu wlicza się również składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, osób pobierających zasiłki stałe z MOPS oraz osób, które pobierają świadczenia pielęgnacyjne.

Do dochodu nie wlicza sięświadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, dodatków pielęgnacyjnych wypłacanych przez ZUS, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny, świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych, świadczenia wychowawczego oraz dodatku wychowawczego (świadczenie 500+).

Aby obliczyć średni dochód miesięczny należy dochód gospodarstwa domowego podzielić przez 3 (liczba miesięcy) i przez liczbę osób w gospodarstwie domowym.
Wynik obliczenia pozwala określić czy możemy ubiegać się o dodatek mieszkaniowy.”

 

2) od powierzchni zajmowanego lokalu

Za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego zamieszkiwaną przez wynajmującego uważa się powierzchnię pokoi zajmowanych przez gospodarstwo domowe wynajmującego oraz kuchni, łazienki, korytarzy i innych pomieszczeń służącym potrzebom mieszkalnym.
Przy wyliczaniu powierzchni nie bierze się jednak pod uwagę balkonów, tarasów, strychów, pralni, suszarni, piwnicy czy komórek na opał. Ustalona w ten sposób powierzchnia (użytkowa) nie może być większa niż powierzchnia określona ustawowo:

* dla 1 osoby 35 m2
* dla 2 osób 40 m2
* dla 3 osób 45 m2
* dla 4 osób 55 m2
* dla 5 osób 65 m2
* dla 6 osób 70 m2
* więcej niż 6 osób + 5 m2 na osobę
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, także w sytuacji gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:
1) 30% lub
2) 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Ustawa dopuszcza także możliwość zwiększenia powierzchni normatywnej lokalu o  15 m2 w przypadku gdy lokal zamieszkuję osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku, lub jeżeli jej niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju. O wymogu zamieszkania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły orzekania o niepełnosprawności.

Wnioski na dodatki mieszkaniowe należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w pokoju nr 33 w miesiącu, w którym upływa termin przyznania poprzedniego dodatku.

Wniosek powinien być wypełniony czytelnie i potwierdzony przez zarządcę budynku.

Do wniosku należy dołączyć deklarację o dochodach brutto z trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.

 

 

 

 

Załączniki

  WNIOSEK o przyznani...kaniowego.pdf 297,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zaświadczenie o do...szkaniowy.pdf 129,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  deklaracja o dochod...szkaniowy.pdf 204,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Klauzula informacyj...szkaniowy.pdf 153,77 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się