2017-07-05

Dodatki energetyczne

Obsługa interesantów w sprawie dodatków mieszkaniowych i energetycznych odbywa się w pokoju nr 33, w poniedziałek w godz 8:00 do 15:30 a od wtorku do piątku w godzinach od 08:00 do 13:00.

tel. 68 506 63 11

 

=======================================================================

 

 

AKTY PRAWNE

 • Ustawa z dnia   21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych,

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne.

 2)    UPRAWNIENI

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba która:

 • ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia      21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
 • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
 • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

Wysokość limitu zużycia energii elektrycznej wynosi:

 • 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
 • 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się      z 2 do 4 osób,
 • 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się      z co najmniej 5 osób.

W związku z Obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 10.04.2020 roku wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. dla gospodarstwa domowego:

 • prowadzonego przez osobę samotną wynosi:     10,94 zł/miesiąc,
 • składającego się z 2 do 4 osób wynosi:               15,19 zł/miesiąc,
 • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi:  18,23 zł/miesiąc.

  Aby ubiegać się o dodatek energetyczny należy:

-  pobrać niezbędne druki, dostępne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Soli przy ul. Staszica 1D  (pokój 33, sekretariat Ośrodka) lub ze strony internetowej MOPS.

- poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Soli ul. Staszica 1D, pokój 33.

Godziny przyjęć wniosków:

 • poniedziałek:  od 800 do 1530
 • wtorek – piątek:  od 800 do 1300

 

Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się od miesiąca złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Dodatek energetyczny wypłaca się na osobisty rachunek bankowy wskazany przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej .

Postępowanie w sprawie przyznawania zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, które wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli ul. Staszica 1 D  (odwołanie składa się w sekretariacie ośrodka).

 

 

 

Załączniki

  wniosek o wypłatę...etycznego.pdf 236,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Klauzula informacyj...rgetyczny.pdf 151,86 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się