2020-07-30

ŚWIADCZENIE „DOBRY START”

 

ŚWIADCZENIE „DOBRY START”

 

Osoby uprawnione mogą składać wnioski od 1 lipca do 30 listopada :

·         drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego  -

                                    od 1 lipca do 30 listopada

·         w wersji tradycyjnej (papierowej)

                                          od 1 sierpnia do 30 listopada

 

·         Wnioski złożone po upływie w/w terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

WAŻNE !

WNIOSKI w wersji tradycyjnej (papierowej) wydawane i przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Soli przy ul. Staszica 1D, parter

była szkoła podstawowa nr 2

KOMU  PRZYSŁUGUJE:

 

 Świadczenie dobry start w wysokości 300,00 zł raz w roku przysługuje:

-      rodzicom (matce lub ojcu), opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym oraz osobom uczącym się, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo terapeutycznych.

 

Świadczenie dobry start przysługuje osobom ze względu na miejsce zamieszkania (nie miejsce zameldowania).

 

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

  

   -   przez dziecko lub osobę uczącą się do 20 roku życia

 

·        -  przez dziecko lub osobę uczącą się do 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

·         - ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia,

 

·     - ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Świadczenie dobry start przysługuje także:

·          - na dziecko uczące się w szkole dla dorosłych lub w szkole policealnej,

·          - osobę uczącą się, która uczy się w szkole dla dorosłych lub w szkole policealnej

 

 

Wymagane dokumenty:

 

1)               1) wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start „wg wzoru Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

2)   dokumenty składane razem z wnioskiem, stosownie do indywidualnej sytuacji rodzinnej i osobistej członków rodziny:

 

-         oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły –  oryginał,

-         oświadczenie o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu     niepełnosprawności oryginał,

-         inne dokumenty (kopie) i oświadczenia (oryginały) niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia dobry start


 

Jak składać wnioski

 

Od 1 lipca

 

I.                   Drogą elektroniczną :

 

1. za pomocą systemu teleinformatycznego zamieszczonego na stronie www.empatia.mpips.gov.pl.

 

Wniosek należy opatrzyć:

 - bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego  certyfikatu  albo

 - podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;

 

2.  za pomocą banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

 

 

Od 1 sierpnia

 

II.                W wersji tradycyjnej (papierowej)  wnioski będą przyjmowane

 

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społęcznej w Nowej Soli ul. Staszica 1D, pok. nr 23 (parter)

 

 

·      poniedziałek – piątek    -     od godz. 8.00 do godz. 13.00

 

III.             Wnioski mogą być też przekazane za pośrednictwem Poczty Polskiej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli, ul. Staszica 1D

 

Druki wniosków dostępne są również:

-  na stronie MOPS w zakładce -   „Dobry start”;

-  na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Wsparcie dla rodzi z dziećmi – wzory wniosków.

 

 

WAŻNE:

  

 1. Świadczenie   NIE PRZYSŁUGUJE    na dzieci:

-           uczęszczające do przedszkola;

-           dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole;

-           dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie,

 

2. W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie „Dobry start” przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy  7  rok życia.

 

3. W przypadku, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga      rodziców rozwiedzionych, żyjących  w  separacji  lub  żyjących  w  rozłączeniu  sprawowaną w  porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start.

 

4. Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następuje nie później niż do dnia 30 września.

 

5. Świadczenie przysługuje raz w roku, niezależnie od posiadanego dochodu.

 

6. W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

 

7. Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

 

5. Kopie dokumentów, które należy złożyć do wniosku, po przedłożeniu oryginału uwierzytelnia pracownik wydziału, mogą być również uwierzytelnione przez notariusza lub instytucje, która je wydała.

 

6. Za nienależnie pobrane świadczenie „Dobry start” – uważa się:

 

 

·         świadczenie dobry start wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;

·         świadczenie dobry start wypłacone mimo braku prawa do tego świadczenia;

·         świadczenie dobry start wypłacone innej osobie niż osoba uprawniona do tego świadczenia, z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał to świadczenie.

 

 

UWAGA:

 

 

Zmiany w sytuacji rodzinnej i innej mającej wpływ na prawo do świadczenia należy zgłaszać       w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Soli, ponieważ może dojść do nienależnie pobranego świadczenia, które będzie do zwrotu łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

 

 

             

  

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061 ze zm.);

 

Załączniki

  ZAŁĄCZNIK DO WNIO...BRY START.pdf 108,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WNIOSEK - DOBRY START.pdf 127,69 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się